Về INDC

INDC - viết tắt của Investor Network Development Company là đơn vị Phát triển Mạng lưới nhà Đầu tư.

INDC là một thành viên của Thuần Ngân Group.

Tầm nhìn

Trở thành công ty quốc tế về phát triển bất động sản và hệ thống liên kết đầu tư

Sứ mệnh

Kiến tạo cho cộng đồng thịnh vượng dựa trên nền tảng đạo đức kinh doanh, tất cả mọi người cùng nhau thành công.